Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego cz.1

Wypadek albo nagłe zachorowanie podczas wyjazdu zagranicznego może się okazać prawdziwym dramatem i to nie tylko życiowym, lecz także finansowym. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia musimy pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni, a wysokość wystawionego rachunku może przekroczyć nasze wyobrażenia. Koszty leczenia za granicą są dużo wyższe niż w Polsce. 

Coraz częściej ludzie planują wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami czy też wyjazdami służbowymi. Tym bardziej w okresie letnim obserwujemy duży wzrost wyjazdów poza granice naszego kraju. Dlatego też warto wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Warto zaopatrzyć się w ten dokument, jeśli planujemy dłuższy pobyt za granicą.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ważna jest na terenie następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych państw nie ma Chorwacji, która należy do najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajów europejskich.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który od 1 stycznia 2006 roku potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. Dzięki tej karcie korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.
Kto ma prawo do otrzymania karty?
Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę.
O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego:

-  w celach turystycznych,
–  w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
–  w związku z krótką podróżą służbową,
–  w celu podjęcia studiów,
–  pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Karty natomiast nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.

Jak można otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie www.nfz.gov.pl.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów: osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Niektóre oddziały NFZ przyjmują też zeskanowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

-  w przypadku pracowników: ostatni RMUA, a gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniową lub zaświadczenie pracodawcy,
–  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
–  w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki,
–  w przypadku emerytów: legitymacja emeryta lub ostatni odcinek emerytury,
–  w przypadku rencistów: legitymacja rencisty lub ostatni odcinek renty oraz decyzja o przyznaniu renty,
–  w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

-  dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego,
–  dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA),
–  oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu. Oddziały NFZ, które przyjmują wnioski przez Internet akceptują zeskanowane dokumenty.