Kiedy nie opłaca się naprawiać auta po wypadku?

Sytuacja taka ma miejsce zawsze, gdy podczas zdarzenia dojdzie do szkody całkowitej na pojeździe. W przypadku takim, naprawa przeprowadzona w celu przywrócenia stanu sprzed wypadku będzie przewyższała rynkową wartość pojazdu, stając się ekonomicznie nieopłacalną.

Jak stwierdzić szkodę całkowitą?

W tym wypadku podstawowe znaczenie ma tu rodzaj polisy z jakiej likwidowana jest powstała w wyniku zdarzenia szkoda. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z wypłaty odszkodowania wynikającego ze świadczenia OC, szkoda całkowita pojazdu zaczyna się od przekroczenia kosztów stanowiących równowartość 100% wartości rynkowej pojazdu.
Jeśli natomiast zdecydujemy się na likwidację szkody w ramach ubezpieczenia Auto Casco, o szkodzie całkowitej mówimy już po przekroczeniu 70% wartości pojazdu.

Czy istnieje uniwersalna definicja szkody całkowitej?

Jedną z głównych przyczyn rozbieżności w określaniu procentowej szkody stanowiącej podstawę do stwierdzenia szkody całkowitej, jest brak precyzyjnej definicji w przepisach polskiego prawa. By wprowadzić w miarę ujednolicony system, ubezpieczyciele samodzielnie ustalili umownie obowiązujące progi na podstawie zdobytych doświadczeń przy wypłacaniu kolejnych transz odszkodowań.

Skąd biorą się różnice w likwidacji szkód z ubezpieczeń OC / AC?

Sytuacja taka spowodowana jest faktem, iż rozliczając szkodę a OC likwidator posługuje się kodeksem cywilnym i ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku wyboru wypłaty ze świadczenia AC, wycena oraz przebieg procesu likwidacyjnego odbywa się w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Czy istnieje procedura odwoławcza?

W razie powstania wątpliwości co do zaproponowanej przez TU kwoty, należy szczegółowo zapoznać się w wyceną pojazdu. Na jej wartość wpływa wiele czynników, zaczynając od tych najbardziej znanych takich jak:marka, model, rok produkcji, wyposażenie ale również stan wizualny czy ilość właścicieli.
Jeśli znajdą się uchybienia mogące mieć wpływ na nierzetelną wycenę, należy niezwłocznie powiadomić firmę ubezpieczeniową zajmującą się likwidacją szkód. Po rozpatrzeniu naszego wniosku towarzystwo może doliczyć skazane przez nas elementy, doprowadzając do sytuacji w której uzyskamy wyższe odszkodowanie, lub sama szkoda nie będzie rozpatrywana jako całkowita.

Co oznacza dobre rozliczenie?

To takie, które umożliwi w razie szkody całkowitej zakup nowego pojazdu. Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie AC, warto rozważyć zakup polisy o stałej sumie ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. Dzięki niej, każdy właściciel pojazdu może być pewien, że w razie szkody spowodowanej podczas trwania zawartej umowy jako odszkodowanie otrzyma stałą kwotę przyjętą w momencie podpisywania polisy. Najczęściej dotyczy to również kradzieży auta.

W sytuacji której zostaliśmy poszkodowani, lecz szkoda nie kwalifikuje się jako całkowita: suma zatwierdzonego ubezpieczenia powinna w całości pokryć poniesione straty. A jeśli zdecydujemy się na naprawę pojazdu w ramach ubezpieczenia AC, istnieje możliwość ubiegania się o wyrównanie strat wynikłych ze spadku wartości auta powstałych podczas naprawy. Pomimo przywrócenia stanu sprzed wypadku, rynkowa wartość pojazdu będącego po kolizji obniża się.

Polecam również rzucenie okiem na poniższy artykuł:

http://regiomoto.pl/portal/eksploatacja/masz-samochod-po-wypadku-uwazaj-na-naprawy-po-kosztach-film