Ubezpieczenie choroby krytycznej

Społeczeństwa obecnego świata nieustannie się bogacą. Powoduje to wzrost nakładów poniesionych na zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu materialnego. Istnieje jednak ryzyko nagłej choroby, która wiąże się z poważnymi wydatkami na leczenie. Może to skutkować zmniejszeniem dochodów, gdy nastąpi trwała lub czasowa niezdolność do pracy. Od wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych ze stanem zdrowia, możemy się jednak ubezpieczyć. 

Występowanie zjawiska zauważono po raz pierwszy w krajach anglosaskich. Określa się je terminem „critical illness”- choroba krytyczna. Jest to choroba, która nie musi kończyć się śmiercią. Jej bezpośrednim skutkiem jest natomiast niezdolność do pracy zarobkowej, tak jak np. zawał serca czy nowotwór.

Ryzyko wystąpienia takich chorób w Polsce jest stosunkowo wysokie. Z informacji na portalu internetowym o tematyce zdrowotnej wynika, że ok. 100 tysięcy osób rocznie ma zawał serca. Przy obecnym tempie życia ryzyko choroby dotyczy wielu osób. Należy się odpowiednio zabezpieczyć przed nagłą utratą pracy i związanym z tym spadkiem dochodów. Nastąpiła potrzeba wprowadzenia polisy ubezpieczeniowej, która pozwoli zmniejszyć obawy przed konsekwencjami wystąpienia choroby.

Critical illness insurance

Jednym z rozwiązań problemu jest tzw. critical illness insurance, czyli ubezpieczenie choroby krytycznej. Pomysłodawcą ubezpieczenia, które pozwala na uniknięcie problemów finansowych chorego i jego rodziny, był dr Markus Barnard. Był to członek zespołu, który dokonał pierwszej udanej transplantacji serca. Dr Barnard miał kontakt z chorymi, którzy mimo choroby zmuszeni byli pracować, aby zapewnić rodzinie utrzymanie. W 1980 roku pomysłem lekarza zainteresowała się pewna firma ubezpieczeniowa, która zamierzała wprowadzić na rynek nowy produkt. Pierwszym ubezpieczeniem choroby krytycznej objęte były 4 ryzyka.
Polisy critical illness obejmują ochroną w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych chorób. Ponadto ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów zabiegów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, takie jak np. przeszczep organów. Ubezpieczenie choroby krytycznej jest z reguły samodzielnym produktem. Zdarza się jednak, że oferowane jest w połączeniu z długoterminowymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.

Przykładowe ubezpieczenie critical illness w Wielkiej Brytanii

Przed wykupieniem polisy ubezpieczony jest zobowiązany do uczestnictwa w specjalnym wywiadzie, podczas którego odpowiada na zadawane przez firmą ubezpieczeniową pytania. Przykładowo palenie tytoniu nie jest przeszkodą do zawarcia umowy, ale skutkuje wyższą składką ubezpieczenia. Ubezpieczony ma obowiązek zgłaszania firmie ubezpieczeniowej zmian w stanie zdrowia. Od chwili zawarcia umowy czynność ta jest warunkiem wypłaty ewentualnego odszkodowania. Trzeba dostarczyć także dokumentację medyczną. Zaprzestanie płacenia składek skutkuje natomiast utratą polisy i zgromadzonych na niej środków. Jeśli wzrośnie przewidywany koszt wypłaty świadczenia, konieczne będzie odprowadzanie wyższych składek na rzecz firmy ubezpieczeniowej
Polisa zawiera ryzyka chorób w formie definicji medycznych. Ponadto podane są okoliczności, w jakich można wystąpić o odszkodowanie. Warunki ubezpieczenia choroby krytycznej powinny obejmować siedem podstawowych ryzyk: nowotwory, przeszczep głównych organów, chorobę wieńcową, zawał serca, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane i udar mózgu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.: nowotwory, atak serca, łagodny guz mózgu, choroba Creutzfelda – Jakoba. Lista chorób i ich definicje są różne w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Wypłaca ona odszkodowanie w dwóch przypadkach. Pierwszym jest zgon ubezpieczonego w okresie objętym ubezpieczeniem. Drugim diagnoza o śmiertelnej lub ciężkiej chorobie. Wypłata świadczenia oznacza zamknięcie umowy ubezpieczenia.

W Polsce elementy ubezpieczenia choroby krytycznej można znaleźć w polisach na życie. Opcja ta jest traktowana ciągle jako dość egzotyczny element. Przy doborze ubezpieczenia odpowiedniego do naszych potrzeb należy uważnie zapoznać się z warunkami i zakresem polisy.

O ubezpieczeniach zdrowotnych możecie dowiedzieć się więcej z poniższego filmu: